<html> <body style=font-family:verdana> <img src="hoofd.jpeg"> <hr> <table cellpadding="5"> <tr> <td width="140" valign="top" bgcolor="BOC4DE"> <p> <br> <a href="open.htm">home</a> </p> <p> <a href="concepten.htm">concepten</a> </p> <p>onderzoeksthema's </p> <a href="kwalitatief.htm">kwalitatief <br>onderzoek</a> </p> <p> <a href="ethiek.htm">ethiek</a> </p> <p> <a href="mondiale.htm">mondiale zorg</a> </p> <p> <a href="open.htm#koen alefs">Koen Alefs</a> </p> <h3>projecten</h3> <p> <a href="open.htm#projecten">Ojibwe. <br>Deel 2: flora</a> </p> <p> <a href="open.htm#bedu">De Woestijn van de Bedoe&#239enen</a> </p> <p> <a href="open.htm#bosmeesters" valign="bottom">De Bosmeesters: <br>etnografische <br>natuur van West-Suriname</a> </p> <a href="references.pdf" target=#_blank>referenties <br>en afkortingen</a> (pdf) <h3>contact</h3><b>email</b><br><a href="mailto:info@ethnographicnature.org" target=#_blank>info@<br>ethnographic<br>nature.org</a><br><br><b>postadres</b><br>JJ Cremer-<br>straat 2/1 <br>1054 TD Amsterdam </td> <td> <p> <h2>Onderzoeksthema's</h2> Etnografische natuur kan op verschillende niveau's onderzocht of beschreven worden. De niveau's verschillen in de mate van het inzicht dat ze geven in de leefwereld van de onderzochte groep. Ze kunnen daarom ook gezien worden als thema's of stappen in het onderzoeksproces. </p> <table cellpadding="5"> <tr> <td width=50% valign="top"> <hr> <a name="landgebruik"><h3>I. Landgebruik</h3> <p> Onderzoek naar landgebruik inventariseert het gebruik van lokale hulpbronnen zoals nuttige planten, jachtwild en water. Dat resulteert in soortenlijsten, een beschrijving van de jaarcyclus, ruimtelijke verdeling van hulpbronnen, technologie en historische veranderingen in gebruik. Inzicht in het landgebruik kan een doel op zich zijn of een basis vormen voor onderzoek naar andere aspecten van etnografische natuur. Onderzoek kan ook beperkt zijn tot een deelaspect, bijvoorbeeld tot het genereren van een overzicht van de 339 wilde planten die de Ojibwe volgens etnografische bronnen gebruiken of gebruikt hebben.</p> </td> <td width=50% valign="top"> <hr> <h3>profiel</h3> <p> <i>academisch domein:</i><br>etnobiologie, cultural ecology, optimal foraging theory, archeologie </p> <p> <i>beschreven natuur:</i><br><a href= "concepten.htm#natuurwetenschappelijke natuur">natuurwetenschappelijke natuur</a> </p> <p> <i>toepassing:</i><br>beleid van overheden en NGO's, toerisme </p> <p> <i>voorbeeld:</i><br><a href="Ojibwe.pdf" target=#_blank>Ojibwe. Deel 2: flora</a> (pdf) </p> </td> </tr> <tr> <td width=50% valign="top"> <hr> <a name="management"><h3>II. Beheer van hulpbronnen</h3> <p> Binnen en tussen gemeenschappen gelden vaak specifieke regels ten aanzien van eigendoms- en gezagsverhoudingen, territoria, vruchtgebruik, voedseltaboes, technieken, uitwisseling van producten en huwelijkspartners, etc. Deze regels bepalen in grote mate het gebruik van hulpbronnen. Ze fungeren daarom als lokale vorm van hulpbronnenbeheer. Onderzoek kan inzicht geven in het functioneren van dat beheer en hoe het behouden, gereconstrueerd of succesvoller gemaakt kan worden.</p> <p> Overheden erkennen zelden de lokaal geldende aanspraken op hulpbronnen. Internationale verdragen bieden instrumenten om deze erkenning juridisch af te dwingen. Onderzoek kan de aanspraken van een wetenschappelijk onderbouwing voorzien door de documentatie van de historische, economische, sociale en culturele betekenis van het hulpbronnengebruik.</p> </td> <td width=50% valign="top"> <hr> <h3>profiel</h3> <p> <i>academisch domein:</i><br>sociale antropologie, traditional environmental knowledge and management systems (TEK/MS), milieukunde </p> <p> <i>beschreven natuur:</i><br><a href= "concepten.htm#natuurwetenschappelijke natuur">natuurwetenschappelijke natuur</a> </p> <p> <i>toepassing:</i> <br>juridische bijstand, beleid van overheden en NGO's </p> <p> <i>voorbeeld:</i> <br><i>De Bosmeesters</i> <a href="Bosmeesters1.pdf" target=#_blank>Hoofdstuk 1</a>: <i>West-Suriname zoals het niet gepland is.</i> (pdf) </p> </td> </tr> <tr> <td width=50% valign="top"> <hr> <a name="lokale kennis"><h3>III. Lokale kennis</h3> <p> Jagers, boeren, herders, vissers en verzamelaars weten veel over diergedrag, fenologie, weersverschijnselen, nuttige eigenschappen en groeiwijzen van planten, conserveringsmethoden, etc. Deze kennis verdwijnt in een hoog tempo door veranderend landgebruik. Onderzoek naar lokale kennis kan bijdragen aan ecologische studies, irrigatieprojecten, verbetering van de landbouw en veeteelt, ontwikkeling van nieuwe medicijnen, etc. Het hanteren van strikte beroepscodes, zoals de <a href="http://ise.arts.ubc.ca/global_coalition/ethics.php" target="_blank">Code of Ethics</a> van de I.S.A, voorkomt de schending van de intellectuele eigendomsrechten van de gemeenschap die de kennis aanlevert.</p> </td> <td width=50% valign="top"> <hr> <h3>profiel</h3> <p> <i>academisch domein:</i><br>etnobiologie, local knowledge, traditional ecological/ environmental knowledge (TEK) </p> <p> <i>beschreven natuur:</i><br><a href= "concepten.htm#natuurwetenschappelijke natuur">natuurwetenschappelijke natuur</a> in relatie tot <a href="concepten.htm#specifieke representaties">specifieke representaties</a> </p> <p> <i>toepassing:</i><br>toerisme, beleid van overheden en NGO's </p> <p> <i>voorbeeld:</i><br><a href="Bedu.pdf" target=#_blank>De Woestijn van de Bedoe&#239enen</a> (pdf) </p> </td> </tr> <tr> <td width=50% valign="top"> <hr> <a name="representaties"><h3>IV. Wereldbeeld en representaties</h3> <p> De betekenis die natuur voor een bevolkingsgroep heeft kan onderzocht worden door een interpretatie van classificaties, nomenclatuur, vertellingen of literatuur, kunst, kosmologie, etc. Zo'n hermeneutisch onderzoek geeft inzicht in het denk- en wereldbeeld. Vanwege de focus op representaties is het ook geschikt voor onderzoek naar groepen die weinig interactie met natuur hebben.</p> </td> <td width=50% valign="top"> <hr> <h3>profiel</h3> <p> <i>academisch domein:</i><br>culturele antropologie, religiestudies, cultural studies, (kunst)geschiedenis </p> <p> <i>beschreven natuur:</i><br><a href="concepten.htm#specifieke representaties">specifieke representaties</a> </p> <p> <i>toepassing:</i><br>toerisme </p> <p> <i>voorbeeld:</i> <br><i>De Bosmeesters</i> Hoofdstuk 4 <a href="Bosmeesters4.3.2.pdf" target=#_blank>paragraaf 3.2</a> en verder: <i>Speciale middelen.</i> (pdf) </p> </td> </tr> <tr> <td width=50% valign="top"> <hr> <a name="natuurbeleving"><h3>V. Natuurbeleving</h3> <p> Onderzoek naar natuurbeleving omvat de bovenstaande aspecten van etnografische natuur <i>plus</i> een fenomenologisch component. Het moet antwoord geven op de vragen: Welke omgevingsaspecten nemen informanten waar? Wat betekenen deze fenomenen? en Door welke handelingen zijn deze fenomenen verschenen? Inzicht op dit fenomenale niveau is cruciaal om te begrijpen hoe mensen natuur kunnen 'lezen' en hoe vaardigheden en kennis zich ontwikkelen door participatie aan natuur.</p> </td> <td width=50% valign="top"> <hr> <h3>profiel</h3> <p> <i>academisch domein:</i><br>culturele antropologie, fenomenologie </p> <p> <i>beschreven natuur:</i><br><a href="concepten.htm#beleefde natuur">beleefde natuur</a> </p> <p> <i>toepassing:</i><br>toerisme </p> <p> <i>voorbeeld:</i> <br><i>De Bosmeesters</i> Hoofdstuk 5 <a href="Bosmeesters5.2.8.pdf" target=#_blank>paragraaf 2.8</a>: <i>Sporen zoeken, vinden en maken.</i> (pdf) </p> </td> </tr> </table> <hr> <a href="open.htm">home</a> </td></tr></table> </body> </html>